หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง จัดพิธีมอบโค เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายโสวัฒน์ ดาวะศรี
ปลัดอำเภอ(เจ้่าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)รักษาราชการแทนนายอำเภอโนนแดง เป็นประธานในพิธีมอบโค 50 ตัว
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลสำพะเนียง 47 ตัว ตำบลวังหิน 3 ตัว โดยการมอบโคในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
ณ บ้านหวาย หมู่ที่ 9 ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก