หัวเว็บ
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และมอบกรรมสิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยนายนิวัฒน์ ปราชญ์นิวัฒน์ ประธานมูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
และนายกสมาคมจันทรามิตรสัมพันธ์ และคุณสุรสิทธิ์ โรจน์กนก และคณะของตระกูลเตียจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันบริจาคเงิน
ไถ่ชีวิตกระบือ จำนวน 35 ตัว มูลค่า 945,000 บาท และกรมปศุสัตว์ยังได้สนับสนุนโค-กระบือ 54 ตัว มูลค่า 1,512,000 บาท รวม 89 ตัว มูลค่ารวม
2,457,000 บาท มอบให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสีดา จำนวน 89 ราย ทำสัญญายืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ กรมปศุสัตว์ และมอบกรรมสิทธิ์แม่โค-กระบือ ให้กับเกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการฯ จำนวน 114 ราย แม่โค-กระบือ 114 ตัว
มูลค่า 3,066,000บาท นอกจากนี้ทางมูลนิธิ และสมาคมฯ ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่อำเภอสีดา 100 ทุนๆละ 1,000 บาท เป็นเงิน
100,000 บาท และทำพิธีปล่อยปลาอีกจำนวน 100,000 ตัว โดยมี นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมว่าที่ รท.สมพร กุลบุญ
ประมงจังหวัดฯ,พลังงานจังหวัด, รก.พัฒนาการจังหวัดฯ, นายอำเภอสีดา,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, นายก อบต. ,เกษตรกรและนักเรียน ร่วมงานกว่า 500 คน
ณ บ้านโนนกอก หมู่ที่ 5 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2558
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
ไถ่ชีวิตกระบือ
กลับหน้าแรก