รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เข้ารับป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 (27 พฤษภาคม 2553)
โดยมี นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้กรุณามอบป้ายรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
ให้แก่ผู้ประกอบการดังมีรายนามต่อไปนี้
1.นางประภาพร นาคสมบูรณ์ ตลาดสดห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง
2. นางอนันต์ สีบุญเรือง ตลาดสดห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง
3. นายบุญโฮม ทองมีค่า เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง
4. นางธรรมรีน ชุบไธสง ตลาดสดห้วยแถลง ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง
5. นางดารณี ชัยณรงค์ ผู้จัดการแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัท คลังพลาซ่า สาขาจอมสุรางค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
6. นางสุมาลี วงศ์ตระกูลโลหะ ผู้จัดการแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต บริษัท คลังพลาซ่า จำกัด ถนนอัษฏางค์ อำเภอเมืองนครราชสีมา
7. นางสาวอมราลักษณ์ ลามุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (สาขานครราชสีมา) อำเภอเมืองนครราชสีมา