หัวเว็บ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเสด็จถวายกฐินพระราชทาน และทรงมอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ จำนวน 5 ตัวให้แก่เกษตรกร 5 ราย โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน
ณ วัดใหม่สิริมงคล ม.7 ต.โนนประดู่ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
มอบโคธคก.
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
มอบสัญญายืมโคธคก.
มอบสัญญายืมโคธคก.
มอบสัญญายืมโคธคก.
มอบสัญญายืมโคธคก.
มอบสัญญายืมโคธคก.
มอบสัญญายืมโคธคก.
มอบสัญญายืมโคธคก.
กลับหน้าแรก