หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ประชุมเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อติดตามงานลูกสัตว์เกิด แก้ไขปัญหาการดำเนินงานในพื้นที่ ตอบข้อซักถามของเกษตรกร ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557
ติดตามงานธคก
ติดตามงานธคก
เปิดประชุมเกษตรกรสมาชิกโครงการ ธคก.
ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง เปิดการประชุม
ติดตามงานธคก
ติดตามงานธคก
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ และผู้นำท้องถิ่นร่วมประชุม
เกษตรกรสมาชิกมากันพร้อมหน้า
ติดตามงานธคก
ติดตามงานธคก
ปศุสัตว์อำเภอฯติดตามความก้าวหน้าโครงการในพื้นที่
เจ้าหน้าที่จากจังหวัดฯ ย้ำระเบียบโครงการฯ
ติดตามงานธคก
ติดตามงานธคก
ให้มีความเข้าใจตรงกันและถูกต้อง
สมาชิกให้ความสนใจเป็นอย่างดี
ติดตามงานธคก
ติดตามงานธคก
ประธานกลุ่มชี้แจงและกล่าวขอบคุณ
เรียบร้อยไปแล้ว 1 ตำบล
กลับหน้าแรก