หัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองโคกวังวน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ,
กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านบุวังหว้า อำเภอจักราช และกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองหลุ่งประดู่พัฒนา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
และได้มอบไก่แม่พันธุ์พื้นเมืองให้กลุ่มฯละ 13 ตัว เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
เยี่ยมกลุ่ม
เยี่ยมกลุ่ม
เยี่ยมกลุ่ม
เยี่ยมกลุ่ม
เยี่ยมกลุ่ม เยี่ยมกลุ่ม
กลับหน้าแรก