หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบโค-กระบือ ที่ได้รับจากพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนาย พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ 93 ตัว
(กรมปศุสัตว์มอบให้ 90 ตัว และทางกลุ่ม ธ.ค.ก.อำเภอคงบริจาคเพิ่มเติม 3 ตัว) เป็นโค 53 ตัว กระบือ 40 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอคง
93 รายโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ณ บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 6 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก