หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาอนุญาต
จัดตั้งโรงฆ่าสัตว์จังหวัดนครราชสีมา(โรงฆ่าสุกร) พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกตรวจประเมินเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์จิตกร
ตั้งอยู่ที่บ้านดอนหวาย หมู่ที่2 ต.ดอนหวาย อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดได้ตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์ ของกรมปศุสัตว์
และหลักเกณฑ์ หรือกฏหมาย/ระเบียบอื่นที่ เกี่ยวข้องแล้วเห็นควรอนุมัติผ่านการตรวจประเมิน ซึ่งจะได้รวบรวมหลักฐานต่างๆเพื่อเสนอผู้วาราชการจังหวัดฯ
พิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์(สุกร)ต่อไป เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์ ตรวจโรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก