หัวเว็บ
คณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ประจำปี 2557
กรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสมบุญ หลิมวัฒนา ปศุสัตว์เขต 3 นายพศวีร์ สมใจ
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และพี่น้องสมาชิก ธ.ค.ก.
อำเภอโนนไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
ประกวดอำเภอธคก.
กลับหน้าแรก