หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ พร้อมด้วย คณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ (ฆจส.2) ระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย โยธาธิการจังหวัด
,อุตสาหกรรมจังหวัด,ท้องถิ่นจังหวัด, สาธารณสุขจังหวัด,ทรัพยากรแธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด,นายอำเภอสีคิ้ว,นายก อบต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศจ.นม. ซึ่งได้รับมอบหมาย จากนายสุวิทย์ ทำดี รอง ผวจ.นม ในฐานะประธานกรรมการกลั่นกรอง และใน
ฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฯได้ ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสุกร "ดวงใจฟาร์ม" หมู่ที่ 3 ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
ตรวจรับรอง
กลับหน้าแรก