หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสนง.ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา เข้าควบคุมติดตาม
สถานการณ์โรคปากเท้าเปื่อยในโคนม ที่หมู่ 6 และ ม.18 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตั้งจุดตรวจสัตว์ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ พ่นยาฆ่าเชื้อ
ยานพาหนะ และในคอกสัตว์ พร้อมได้มอบเวชภัณฑ์ยาฆ่าเชื้อช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559
ควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์
ควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์
ควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์
ควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์
กลับหน้าแรก