รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีมอบโคเพศเมียโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ให้เกษตรกรผู้ขอพระราชทานโค นายน้อย หมั่นการ ที่อยู่ 23 หมู่ที่ 2 บ้านเสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายสุรพันธ์ ดิสสะมาน นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552
ท่านนายอำเภอบัวใหญ่ มาเป็นประธานในพิธีมอบ
หมอโกมินทร์ ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงาน
ท่านนายอำเภอกล่าวพบปะพี่น้องที่มาร่วมงาน
นายน้อย หมั่นการ กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
รับมอบสัญญายืมสัตว์
ท่านนายอำเภอประพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคล
ได้รับมอบเแล้วเรียบร้อย
พี่น้องชาวบ้านเสมาใหญ่ มาร่วมเป็นพยาน