หัวเว็บ
นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจและมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง เพื่อเตรียมการในฤดูผลิตปี 2563 ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ ในส่วนกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผอ.สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ นายกิตติ กับแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคเนื้อ นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อำเภอพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และได้สนับสนุนเสบียงสัตว์ จำนวน 16 ตัน (800 ฟ่อน) เวชภัณฑ์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง มอบกรรมสิทธิ์แม่กระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในวันอนุรักษ์ควายไทย (14 พ.ค.) ตลอดทั้งให้บริการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เพื่อรับเงินเยียวยาวิกฤติ covid 19 ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอโนนสูง อำเภอชุมพวง อำเภอห้วยแถลง และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
ปศุสัตว์โคราช
กลับหน้าแรก