หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4/2556
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมีนายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในส่วนของคลินิกปศุสัตว์มีหน่วยงานกรมปศุสัตว์ร่วมให้บริการ 3 หน่วยงานได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,
ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ณ หอประชุมอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2556
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
บริเวณเวทีพิธีเปิดงาน
นายชยาวุธ จันทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานในพิธี
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครราชสีมา กล่าวรายงาน
ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรร่วมพิธีเปิดงาน
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
ท่านประธานฯ ตรวจเยี่ยมคลินิกปศุสัตว์
ตรวจเยี่ยมบริเวณผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
ตรวจเยี่ยมการให้บริการตรวจหาสารตกค้างในอาหารสัตว์
คลินิกปศุสัตว์พร้อมให้บริการ
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
ปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง เจ้าของพื้นที่อำนวยความสะดวก
พี่น้องเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
บริการให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์พร้อมให้บริการ
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
บริการให้คำแนะนำการใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์
บริการให้คำแนะนำด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
บริการแจกแร่ธาตุและยาถ่ายพยาธิให้กับเกษตรกร
บริการแจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ มาดูแลอย่างใกล้ชิด
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข
ประกวดไก่พื้นเมือง
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้เกียรติมอบรางวัล
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ให้เกียรติมอบรางวัล
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
หัวหน้าฝ่ายบริหาร สทช.ให้เกียรติมอบรางวัล
ปศุสัตว์อำเภอครบุรี ให้เกียรติมอบรางวัล
คลินิกเกษตร
คลินิกเกษตร
บริเวณเต๊นท์คลินิกปศุสัตว์
ท่านปศุสัตว์จังหวัดและส่วนของทีมงานปศุสัตว์ผู้ให้บริการในวันนี้
กลับหน้าแรก