หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ออกเก็บตัวอย่างเลือดกระบือส่งตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ปี 2558 ในพื้นที่อำเภอโนนสูง และอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
เจาะเลือดกระบือ
กลับหน้าแรก