หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สนง.ปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา ร่วมกับ สนง.เกษตรอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ออกเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุย ให้ความรู้ในการเลี้ยงสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์ พร้อมแจกเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ในพื้นที่ ม.4 สามแคว ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา มีเกษตรกรร่วมรับฟังจำนวน 48 ราย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก