หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำชุดเฉพาะกิจควบคุมโรคระบาดสัตว์ออกตรวจสอบการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ การทำลายเชื้อโรค
ในตลาดนัดค้าสัตว์ ที่ตลาดนัดโค-กระบือบ้านหนองบัวน้อย หมู่ที่ 9 ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดสัตว์
ตามมาตรการเชิงรุกตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ และของจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าของตลาดนัด(นายสวัสดิ์ ยะสูงเนิน)เป็นอย่างดี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558
ควบคุมโรคในตลาดนัด
ควบคุมโรคในตลาดนัด
ควบคุมโรคในตลาดนัด
ควบคุมโรคในตลาดนัด
ควบคุมโรคในตลาดนัด
ควบคุมโรคในตลาดนัด
ควบคุมโรคในตลาดนัด
ควบคุมโรคในตลาดนัด
กลับหน้าแรก