หัวเว็บ

นายรังสรรค์  ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี นายอำเภอปักธงชัย  และ น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organisation for Animal
Health)   ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ (สุกร) “ธนวัฒน์โชคทรัพย์เจริญ” ณ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2557

oie57
oie57
oie57
oie57
oie57
oie57
oie57
oie57
กลับหน้าแรก