หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสีคิ้ว จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอำเภอสีคิ้ว หลักสูตร การสร้างให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์สามารถดูแลสุขภาพสัตว์ขั้นพื้นฐาน
รวมทั้งสามารถฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ ณ สหกรณ์การเกษตรสีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555
กลับหน้าแรก