รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำเจ้าหน้าที่จาก Agriculture & Livestock Industries Corporation (ALIC)
ซึ่้งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ดูแลด้านข้อมูลของสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ ประเทศญี่ปุ่น
ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมของนายประภาส ราชวงศ์ ฟาร์มโคนมต้นแบบและศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคนม
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552
ปศุสัตว์อำเภอขามทะเลสอ ต้อนรับ
สอบถามข้อมูลประจำฟาร์ม
เยี่ยมชมฟาร์ม
เจ้าของฟาร์มให้ข้อมูล
ซักถามปัญหาอุปสรรค
สภาพภายในฟาร์ม
มอบของที่ระลึก
ขอไว้เป็นที่ระลึก