หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เริ่มดำเนินการฝึกอบรมเกษตร Smart Farmer เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 ในพื้นที่อำเภอบัวลาย
,อำเภอห้วยแถลง , อำเภอแก้งสนามนาง , อำเภอประทาย , อำเภอเมืองนครราชสีมา, อำเภอวังน้ำเขียว , อำเภอหนองบุญมาก , อำเภอปากช่อง , อำิเภอบัวใหญ่ , อำเภอบ้านเหลื่อม , อำเภอเมืองยาง , อำเภอพิมาย , อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และอำเภอปักธงชัย รวม 14 อำเภอ
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 มีเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร Smart Farmer ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ไปแล้ว จำนวน 723 ราย
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
smart farmer
กลับหน้าแรก