หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 32 ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายศักรินทร์ เสมหิรัญ ปลัดอาวุโส อำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรอำเภอบัวใหญ่ พัฒนาชุมชนบัวใหญ่ สัสดีบัวใหญ่ ฝ่ายทหาร ชป.รส.บญ. ร.23 อำเภอบัวใหญ่
ร่วมพิธีมอบกระบือและมอบสัญญายืม กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ต.ด่านช้าง ต.ขุนทอง ต.หนองแจ้งใหญ่
ณ.หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก