หัวเว็บ
น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
และสำนักงานปศุสัตว์เขต3 ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์นายบุญรอด สิงห์ยอย (สัตว์ปีก) อ.สูงเนิน โรงฆ่าสัตว์นางฉวี ปานกลาง(โค – กระบือ) อ.ขามสะแกแสง
และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (เขียงสะอาด) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจเขียงสะอาด ตรวจเขียงสะอาด
ตรวจเขียงสะอาด
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
ตรวจโรงฆ่าสัตว์
กลับหน้าแรก