หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดยนายสุบรรณ บุตรศรีภูมิ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ
ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ นายก อบต.ขุนทอง และนายโกมินทร์ มงคลปัญญา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง
ร่วมต้อนรับกลุ่มอนุรักษ์กระบือตำบลโคกพระเจดีย์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มาศึกษาดูงาน ชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน
สินค้าพื้นเมืองผ้าขาวม้า ผักผลไม้ แปลงสมุนไพรแบบผสมผสาน คอกเลี้ยงกระบือ สาธิตการไถนา การปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง
คอกเลี้ยงกระบืออย่างปราณีต ณ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ต.ขุนทอง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
ขุนทอง
กลับหน้าแรก