หัวเว็บ
สนง.ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดพิธีมอบโค จำนวน 54 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกร จำนวน 54 ราย
ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว นายอำเภอปากช่อง เป็นประธานในพิธี
นายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและท้องถิ่นร่วมพิธี ณ อาคารกลางบ้านป่าอ้อย หมู่ที 12
ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จัหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก