หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโคเพศเมีย จำนวน 49 ตัว ใหกับเกษตรกร 49 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีปศุสัตว์อำเภอโนนไทย นายกอบต.สำโรง , ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นร่วมพิธี ทั้งนี้เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.59 กรมปศุสัตว์ได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(50 วัน)เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และไถ่ชีวิตโค-กระบือ 89 ตัว แล้วมอบให้จังหวัดนครราชสีมา นำมามอบให้แก่เกษตรกรอำเภอแก้งสนามนางและอำเภอโนนไทย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ บ้านแปรง หมู่ที่ 5 ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก