หัวเว็บ
พ.จ.ท.ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอประทาย เป็นประธานในพิธี มอบโคจำนวน 35 ตัว มูลค่า 945,000 บาท ให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายมังกร บุญคำ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ บ้านโคกสี ต.วังไม้แดง อ.ประทาย จ.นครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก