รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ร่วมกับสำนักงานเทศบาลนครนครราชสีมา จัดคณะออกประชาสัมพันธ์นโยบายความปลอดภัยด้านอาหาร(Food Safety) ของรัฐบาล
ให้แก่ผู้ประกอบการเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์และผู้บริโภค ในพื้นที่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2551 โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 มีการใช้รถบรรทุกขนส่งซากสัตว์ที่มิดชิด
ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนระหว่างการขนส่ง มีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง ในส่วนของเขียงจำหน่ายเนื้อสัตว์ก็ควรมีการควบคุมสุขอนามัย
และในอนาคตก็ควรมีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการจำหน่าย เพื่อป้องกันอันตรายจากการเจริญเติบโตของเชื้อจุลลินทรีย์ต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค
รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้ประชาชนผู้บริโภคเลือกซื้อเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่มาจากโรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาตฯ