หัวเว็บ
นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ในการนี้กลุ่มเกษตรกรสมาชิกโครงการธนาคารโค-กระบือตำบลหลุ่งประดู่ อ.ห้วยแถลง ได้ร่วมกันบริจาคเงิน
125,000บาท เพื่อสมทบทุนไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาร่วมรับมอบเงินดังกล่าวด้วย
ณ โรงเรียนหินดาดวิทยา ต.หินดาด อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก