หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม นายอำเภอสูงเนิน ร่วมกันมอบโค จำนวน 20 ตัว มูลค่า 540,000 บาท
ให้เกษตรกรอำเภอสูงเนิน 20 คน ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
ณ บ้านหนองเลา ต.มะเกลือเก่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
ธคก.
กลับหน้าแรก