หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2556 เพื่อสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอปากช่อง ให้ความรู้กับประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า
โดยมี น.สพ.อภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง
และคณะเข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556
กลับหน้าแรก