หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 50 ตัว มอบให้เกษตรกร 50 ราย
ตามโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอเทพารักษ์
,สมาชิกสภาจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในพิธี
ณ ที่ว่าการอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
มอบโคธคก
ถ่ายพยาธิ
ถ่ายพยาธิ
ถ่ายพยาธิ
ถ่ายพยาธิ
มอบโคธคก
มอบโคธคก
กลับหน้าแรก