รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ร่วมให้บริการในคลินิกปศุสัตว์ 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา
,ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2554
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
เกษตรจังหวัดฯกล่าวรายงาน
การแสดงบนเวที
เกษตรกรมาร่วมงาน
บริเวณเต็นท์คลินิกปศุสัตว์
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯมาดูแลการให้บริการด้วยตนเอง
บริการให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์
บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
บริการให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาพันธุ์สัตว์
การปรับปรุงพันธุ์สุกร
บริการให้คำปรึกษาด้านอาหารสัตว์
บริการให้คำปรึกษาด้านการผสมเทียมสัตว์
เกษตรกรรอรับบริการ
บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีน
ทีมงานหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่มากันทั้งทีม
เตรียมผ่าตัด
ให้กำลังใจ
ร่วมด้วยช่วยกัน
รณรงค์บริโภคนมสด
แจกฟรี
ประกวดไก่
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯมอบรางวัล
ทีมงานประกวดไก่
คลินิกปศุสัตว์ยินดีให้บริการ