รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมโรงเรียนโคเนื้อปศุสัตว์ ตามโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550
ลงทะเบียนก่อนครับ
วันนี้มาให้ความรู้ พร้อมคู่มือ เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
รับไปเป็นคู่มือการเลี้ยง
ดูวีดีทัศน์โคเนื้อ ให้ความสนใจกันดีมาก
ดูกันตามอัธยาศรัย
วิทยากรบรรยายให้ความรู้
สรุปสาระวันนี้โดยหมอเฉลียวเจ้าของโครงการ
บรรยาการศด้านหลังโรงเรียนการเลี้ยงโคเนื้อท่าหลวง พิมาย