หัวเว็บ
นายวิรุณ รักษามิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธี
"วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" (วันคล้ายวันสวรรคต) ณ หอประชุมเปรมตินสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556
ร่วมพิธี
ร่วมพิธี
ร่วมพิธี
ร่วมพิธี
กลับหน้าแรก