หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์, หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สนง.ปศจ.นม., และปศอ.วังน้ำเขียว
ร่วมกับกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์อำเภอวังน้ำเขียว(แพะ & ไก่โคราช) ร่วมกันลงแขกปลูกหญ้าเนเปียร์ พร้อมมอบพันธุ์แพะ 60 ตัว ไก่พันธุ์โคราช 1,000 ตัว
พร้อมท่อนพันธุ์หญ้า เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์ ตาม"โครงการศูนย์ขยายผลตามแนวพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา" กิจกรรมส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์(แพะ&ไก่โคราช) ม เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ไก่โคราช 20 ราย, แพะ 27 ราย ณ นิคมเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคลองบงพัฒนา ต.วังน้ำเขียว
อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา (งบประมาณกลุ่มจังหวัด นครชัยบุรินทร์ ) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
มอบปัจจัยการผลิต
กลับหน้าแรก