หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานพิธีมอบโคให้เกษตรกรยืมเพื่อการผลิต จำนวน 27 ตัว มอบให้เกษตรกร 27 ราย
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีนายไพรัตน์ ปากคีบทอง ปศุสัตว์อำเภอเทพารักษ์ ,ปลัดอำเภอเทพารักษ์, สัสดีอำเภอ
พัฒนาการอำเภอ, ส.อบจ ,อดีต สส., กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และนายก อบต.บึงปรือ ร่วมในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
มอบโคธคก.
กลับหน้าแรก