หัวเว็บ
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกตรวจเยี่ยมพบปะและมอบพันธุ์สัตว์ ,เวชภัณฑ์ให้กับกลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองบ้านงิ้ว อำเภอคง ,กลุ่มผู้เลี้ยงกระบือบ้านหนองโจด อำเภอบ้านเหลื่อม
และกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านโนผักชี อำเภอขามสะแกแสง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
เยี่ยมกลุ่มเกษตรกร
กลับหน้าแรก