รูปหัวเว็บ
ปศุสัตว์โนนแดงจัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงแม่โคเพื่อผลิตลูกโดยวิธีผสมเทียม โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว
ณ หอประชุมอำเภอโนนแดง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2548
หมอบัณฑิต เจ้าของพื้นที่กล่าวรายงาน
ท่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนมาร่วมเป็นเกียรติ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากันพร้อมหน้า
ท่านนายอำเภอสุวิทย์ คำดี กล่าวเปิดการฝึกอบรม
ผู้จัดการ ธกส.พบปะพูดคุย
มากันครบ 216 ราย
หมอวชิระ ชี้แจงรายละเอียดโครงการ
ให้ความรู้การเลี้ยงและป้องกันโรคไปพร้อมกันเลย
ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
ทีมงานเบื้องหน้าและหลัง
ทีมงานอำเภอโนนแดง
มีทั้งอาหารและกาแฟเลี้ยงด้วย