หัวเว็บ
ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคง โดยนายธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง ออกเยี่ยมเยียนพบปะพูดคุยกับ
เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ ในพื้นที่ หมู่ที่ 9 ต.เมืองคง อ.คง จ.นครราชสีมา เพื่อรับทราบปัญหาการเลี้ยงสัตว์ แนะนำส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร
แนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ ให้กับเกษตรกร เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
เยี่ยมเยียน
กลับหน้าแรก