รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "พื้นฐานอาสาปศุสัตว์" ณ หอประชุมอำเภอห้วยแถลง
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ นายอำเภอห้วยแถลง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
เมื่อวันที่ 14 -15 มกราคม 2553
ท่านนายอำเภอห้วยแถลง ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หมอรัฐวิทย์ ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง กล่าวรายงาน
หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิด
หัวหน้ากลุ่มฯ , ปศุสัตว์อำเภอ ร่วมพิธีเปิด
พี่น้องอาสาปศุสัตว์
มากันวันนี้ 300 คน
พิธีกร(ซ้าย)
มุมมองด้านหลัง
ประธานมอบวัสดุอุปกรณ์ให้อาสาปศุสัตว์
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบนโยบาย
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี ประเมินก่อนการฝึกอบรม
วิทยากรให้ความรู้เรื่องบทบาทหน้าที่ของอาสาปศุสัตว
วิทยากรให้ความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคสัตว์
วิทยากรให้ความรู้เืื่รื่องโรคสัตว์ติดคน
ตั้งใจรับฟังกันทุกคน
หาความรู้จากนิทรรศการด้านปศุสัตว์จัดไว้ให้ชม