หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเว็บไซต์และกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์" ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการข้อมูลและบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ ใด้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยวิทยากรจากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ณ อาคารบูรวิทยาการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555
กลับหน้าแรก