หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีมอบโค-กระบือ 52 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ให้กับเกษตรกร 52 ราย
ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ เกษตรกร และประชาชนร่วมพิธี
ณ บริเวณวัดบ้านหมัน ม.1 ต.หนองมะนาว อ.คง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก