หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร" การอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ"
ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ของ นางชวพร สุขขาว ต.โนนเต็ง อ.คง จ.นครราชสีมา โดยมีเกษตรกรจาก 8 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา
จำนวน 34 คนเข้ารับการอบรม เพื่อมุ่งเน้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือได้เลี้ยงกระบือพันธุ์ใหญ่ เลี้ยงง่าย โตเร็ว ขายได้ราคา มีการปลูกหญ้า การปรับปรุงพันธุ์
การจัดการร่วมกัน การขุน การให้อาหาร การตลาด ตลอดจนการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มอำนาจการต่อรองราคา
ในการนี้ ยังได้มอบถังหมักหญ้าอาหารสัตว์ จำนวน 34 ใบ ให้แก่เกษตรกรสำหรับทำหญ้าหมักเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหาร และสามารถเก็บสำรอง
ให้สัตว์กินในช่วงหน้าแล้งได้อีกด้วย เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
อบรมเกษตรกร
กลับหน้าแรก