หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/2556 เพื่อเทิดพระเกียรติระดับประเทศ
เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ณ สำนักงานองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ถนนสุรนารายณ์ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ร่วมให้บริการในคลินิกปศุสัตว์ 4 หน่วยงาน คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา , ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2555
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
นิทรรศการเทิดพระเกียรติ
นายธรรมรัต หวั่งหลี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯประธานในพิธี
นายวิทยา อธิปอนันต์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน
ประธานลั่นฆ้องชัยเปิดงาน
หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรร่วมงานพิธีเปิด
บริเวณคลินิกปศุสัตว์
ภายในเต๊นท์คลินิกปศุสัตว์
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯ มากำกับดูแลการปฏิบัติงานในคลินิก
เยี่ยมชมบริเวณจุดสาธิตการตรวจหาสารตกค้างในอาหารสัตว์
ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ฯ อธิบายให้ความรู้แก่เกษตรกร
จุดสาธิตการสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ใช้ในฤดูแล้ง
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ร่วมให้บริการ
สาธิตการใช้วัคซีนป้องกันโรคสัตว์
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯร่วมให้บริการ
ให้คำแนะนำการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
จ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
เกษตรกรเข้าแถวรอรับบริการกันหนาแน่น
ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์
แจกเอกสารการเลี้ยงสัตว์
ยื่นแบบ กษ.01 ก่อนครับ
เกษตรกรรับบริการกันต่อเนื่อง
จ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์
เจ้าหน้าที่จากกรมปศุสัตว์ ร่วมให้บริการ
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว โดยทีมงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
บริการด้วยความเต็มใจ
น้องๆ นักเรียนให้ความสนใจ
บริการผ่าตัดทำหมันแมว
บริการตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
เกษตรกรให้ความสนใจการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารสัตว์
ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี
น้องๆนักเรียนให้ความสนในโมเดลโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน
กิจกรรมการประกวดไก่พื้นเมือง
ทีมงานคณะกรรมการตัดสินการประกวดไก่
ประกวดแม่ไก่ลูกดก
ผลการตัดสิน
คณะกรรมการ แจ้งผลการตัดสินให้ผู้ร่วมงานทราบ
พี่น้องเกษตรกรให้ความสนใจอย่างมาก
ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย มอบเวชภัณฑ์ให้กับเจ้าของไก่
ส่วนหนึ่งของทีมงานปศุสัตว์ที่มาร่วมให้บริการในวันนี้
กลับหน้าแรก