หัวเว็บ
นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “สืบสานพระราชปณิธานงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ก้าวสู่ทศวรรษหน้าอย่างมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน” โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่ปรึกษาโครงการ ผู้เชี่ยวชาญ นิติกร
และเจ้าหน้าที่ส่วนกลางกรมปศุสัตว์ จำนวน ๑๐๓ คน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ก้าวสู่ทศวรรษหน้าอย่างเป็นรูปธรรม และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกร
เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก