หัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีมอบกระบือ จำนวน 31 ตัว ซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ มอบให้กับเกษตรกร จำนวน 31 ราย ยืมเพื่อการผลิต
ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอบัวใหญ่ นายประพัทธพงศ์ พราหมณี เป็นประธานในพิธี
และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ.หอประชุมอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
ธคก
กลับหน้าแรก