รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนไทย จัดพิธีมอบโค โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้รับสนับสนุนโค จำนวน 47 ตัว จากกรมปศุสัตว์
โดยมีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา นายอำเภอโนนไทย เป็นประธานในพิธีมอบโค
ให้แก่้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย จำนวน 47 ราย ยืมเพื่อการผลิตตามโครงการฯ
ณ วัดหนองตาแมน ตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554
บริเวณพิธีมอบโค
พิธีสงฆ์
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
ผู้นำท้องถิ่นร่วมพิธี
เกษตรกรร่วมพิธี
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์
ประธานเปิดกรวยสักการะ
ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย กล่าวรายงาน
ประธานกล่าวพบปะเกษตรกร
มอบเวชภัณฑ์ให้ตัวแทนเกษตรกร
มอบโคให้กับเกษตรกร
เกษตรกรกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ
จับสลากรับโค
บันทึกข้อมูลการจับสลาก
เกษตรกรรับมอบโค ชุดที่ 1
เกษตรกรรับมอบโค ชุดที่ 2
เกษตรกรรับมอบโค ชุดที่ 3
เกษตรกรรับมอบโค ชุดที่ 4
วันนี้รับมอบโค 47 ตัว