หัวเว็บ
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่่บริษัท CPF ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่่จากหน่วยงาน Agri-Food&Veterinary
Authority of Singapore (AVA)จากประเทศสิงคโปร์ ในการเข้าตรวจประเมินฟาร์มไก่เนื้อ(contrack farm)ของ บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา และตรวจประเมินด้านข้อมูล, เอกสารตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบและมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เพื่อประกอบการส่งออกเนื้อไก่และไข่ไก่ไปยังประเทศสิงคโปร์ ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2558
AVA
AVA
AVA
AVA
AVA
AVA
AVA
AVA
AVA
AVA
กลับหน้าแรก