รูปหัวเว็บ
นายรังสรรค์ ระวังสำโรง ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วม สำหรับเกษตรกรรายย่อย โดยมีปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554
พิธีเปิดการประชุมสัมมนา
ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมประชุม
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดการประชุมสัมมนา
ปศุสัตว์อำเภอ ทั้ง 32 อำเภอเข้าร่วมประชุม
ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ ถ่ายทอดประสบการณ
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯทุกอำเภอ
1 อำเภอ 1 กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่เข้มแข็ง
มี 3 แหล่งเรียนรู้คุณภาพ
"คนทำต้องคิด คนคิดต้องทำ"
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุม